Verše 2017

01.01.2017 22:28

Sbor:

Kdo miluje napomenutí, miluje poznání, kdežto kdo domluvy nenávidí, je tupec.

Přísloví 12:1

Sbor ve Fulneku:

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista dal, abyste osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal a jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu.

Efezským 1:18

Staršostvo:

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.

1.Janova 1:9

Skotsko:

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů.

Efezským 1:3

Mládež:

My máme v Boha radostnou důvěru, že nás vyslyší, když ho prosíme o něco, co je shodné s jeho vůlí.

1.Janova 5:14

K. S. Benjamin:

Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou a já s vámi nenaložím zle.

Jeremiáš 25:6

Tábor:

Vysvoboď mě, ať nejsem zahanben, vždyť se utíkám k tobě.

Žalm 25:20

Nedělní škola:

Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný.

1.Mojžíšova 17:1

Chválící skupinka:

Toto praví Hospodin, stvořitel tvůj: Neboj se, nebo vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty.

Izaiáš 43:1K

Pěvecký sbor:

Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože! Lidé se utíkají do stínu tvých křídel.

Žalm 36:8

Skupinka maminek a žen:

Ježíš řekl svým učedníkům: ,,Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je víc než pokrm a tělo než oděv.“

Lukáš 12:22-23