Losování veršů na rok 2016

03.01.2016 12:16

Verše pro rok 2016

Sbor:

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

Efezským 2:8-9

Fulnecký sbor:

Věru, blaze člověku, jehož Bůh trestá; kázeň všemocného neodnímej. On působí bolest, ale též obváže rána, co rozdrtí, vyléčí svou rukou.

Jób 5:17-18

Staršostvo:

Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.

1. Korintským 1:25

Mládež:

"Omyjte se, očistěte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo."

Izajáš 1:16

Chválící skupinka:

Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.

1. Petrova 5:5

Nedělní škola:

Ve velkém domě nejsou jen nádoby zlaté a stříbrné, nýbrž i dřevěné a hliněné, jedny ke cti, druhé k necti.

2. Timoteovi 2:20

Předškolní děti:

Buďte tedy trpělivý, bratři, až do Pánova příchodu. Hle rolník očekává vzácný plod země, trpělivě na něj čeká, až se mu dostane podzimního a jarního deště.

List Jakubův 5:7

Skupinka ženy:

Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené dět mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení.

1. Petrova 2:1-2

Domov důchodců:

Choďte, dokud máte světlo, aby vás nezasáhla tma!

Jan 12:35

Pěvecký sbor:

Já Hospodin povolal jsem tě k vítězství a za ruku t pevně uchopil; já tě ochráním. Svému lidu dám tě do smlouvy, světlem národů tě učiním.

Izajáš 42:6

 

Skotský sbor:

Hleďte, aby nikdo neodplácel nikomu zlým za zlé, ale vždy usilujte o dobro k sobě navzájem i vůči všem.

1. Tesalonickým 5:15

Spolek Benjamin:

Ježíš říká: Já jsem ten dobrý pastýř. Dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce.

Jan 10:11

Tábor:

Jděte do celého světa a vyhlaste evangelium všemu stvoření.

Marek16:15