Vítejte na stránkách farního sboru          Českobratrské církve evangelické v Odrách.

 

Jsme společenstvím křesťanů, které vyznává víru v Boha Otce, Syna i Ducha svatého. Svou víru opíráme o svědectví zachycená v Bibli. Proto jsme společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Spasitele. Bibli přijímáme jako měřítko víry, učení a života. Členem našeho sboru se může stát každý, kdo vyznává víru v Ježíše Krista a jehož život tomu odpovídá. I přesto ale chceme vytvářet otevřené společenství, do nějž může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější otázky života. Svůj úkol také spatřujeme ve vyznávání a předávání křesťanské víry, ve vedení k této víře a v praktické službě potřebným.

 

Náš sborový dům se nachází nedaleko náměstí na ulici 1. máje, která následně náměstí protíná. Zde probíhají různá setkání, klub předškolních dětí, setkání dorostu a mládeže, skupinka žen, biblická hodina (1x měsíčně v Domově důchodců), modlitební skupinka, večery chval, společné nedělní bohoslužby a další aktivity.

 

Noc kostelů 2016 v kazatelské stanici Fulnek

Jmenování nového staršostva a oslava narozenin 3 členů sboru

Tato fotogalerie je prázdná.

Tato fotogalerie je prázdná.

Požehnání Rozárky Wendligové

Tato fotogalerie je prázdná.

Předprázdninová biblická hodina v DD

Návštěva bratrů a sester ze Skotska

První biblická hodina v domově důchodců

1. setkání v novém roce na biblické hodině v DD

90. narozeniny bratra Škrabánka 25.9. 2016

Tato fotogalerie je prázdná.

Novinky

Charitativní adventní koncert, večer chval

19.11.2016 18:51

program adventních a vánočních setkání

19.11.2016 18:43
Českobratrská církev evangelická v Odrách vás srdečně zve k adventním a vánočním setkáním   1.adv. neděle 27.11. v 8:45 vstup do adventního období bohoslužby s Večeří Páně, vede kaz. Radek Hanák   úterý 29.11. v 17hod adventní večer, hostem bude kazatel Církve bratrské v Opavě Bc....

Losování veršů pro rok 2016

Losování veršů na rok 2016

03.01.2016 12:16

Verše pro rok 2016

Sbor:

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

Efezským 2:8-9

Fulnecký sbor:

Věru, blaze člověku, jehož Bůh trestá; kázeň všemocného neodnímej. On působí bolest, ale též obváže rána, co rozdrtí, vyléčí svou rukou.

Jób 5:17-18

Staršostvo:

Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.

1. Korintským 1:25

Mládež:

"Omyjte se, očistěte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo."

Izajáš 1:16

Chválící skupinka:

Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.

1. Petrova 5:5

Nedělní škola:

Ve velkém domě nejsou jen nádoby zlaté a stříbrné, nýbrž i dřevěné a hliněné, jedny ke cti, druhé k necti.

2. Timoteovi 2:20

Předškolní děti:

Buďte tedy trpělivý, bratři, až do Pánova příchodu. Hle rolník očekává vzácný plod země, trpělivě na něj čeká, až se mu dostane podzimního a jarního deště.

List Jakubův 5:7

Skupinka ženy:

Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené dět mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení.

1. Petrova 2:1-2

Domov důchodců:

Choďte, dokud máte světlo, aby vás nezasáhla tma!

Jan 12:35

Pěvecký sbor:

Já Hospodin povolal jsem tě k vítězství a za ruku t pevně uchopil; já tě ochráním. Svému lidu dám tě do smlouvy, světlem národů tě učiním.

Izajáš 42:6

 

Skotský sbor:

Hleďte, aby nikdo neodplácel nikomu zlým za zlé, ale vždy usilujte o dobro k sobě navzájem i vůči všem.

1. Tesalonickým 5:15

Spolek Benjamin:

Ježíš říká: Já jsem ten dobrý pastýř. Dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce.

Jan 10:11

Tábor:

Jděte do celého světa a vyhlaste evangelium všemu stvoření.

Marek16:15

 

Tábor Expedice Immanuel 2015

Klub předškolních dětí