Vítejte na stránkách farního sboru          Českobratrské církve evangelické v Odrách.

 

Jsme společenstvím křesťanů, které vyznává víru v Boha Otce, Syna i Ducha svatého. Svou víru opíráme o svědectví zachycená v Bibli. Proto jsme společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Spasitele. Bibli přijímáme jako měřítko víry, učení a života. Členem našeho sboru se může stát každý, kdo vyznává víru v Ježíše Krista a jehož život tomu odpovídá. I přesto ale chceme vytvářet otevřené společenství, do nějž může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější otázky života. Svůj úkol také spatřujeme ve vyznávání a předávání křesťanské víry, ve vedení k této víře a v praktické službě potřebným.

 

Náš sborový dům se nachází nedaleko náměstí na ulici 1. máje, která následně náměstí protíná. Zde probíhají různá setkání, klub předškolních dětí, setkání dorostu a mládeže, skupinka žen, biblická hodina (1x měsíčně v Domově důchodců), modlitební skupinka, večery chval, společné nedělní bohoslužby a další aktivity.

 

Noc kostelů 2016 v kazatelské stanici Fulnek

Jmenování nového staršostva a oslava narozenin 3 členů sboru

Požehnání Rozárky Wendligové

Předprázdninová biblická hodina v DD

Návštěva bratrů a sester ze Skotska

První biblická hodina v domově důchodců

1. setkání v novém roce na biblické hodině v DD

Novinky

sborové odpoledne na Pohoři, neděle 11.6. v 15:00

11.06.2017 15:00
Srdečně zveme všechny přátele sboru na pohořskou faru v neděli 11.6. v 15h- Setkání všech generací, sdílení, opékačka, hry, místo našich víkendovek

Noc kostelů ve Fulneku 9.6.2017

09.06.2017 17:00
srdečně zveme do kaple j. A. Komenského na Noc kostelů program: 17:00   17:30 koncert křesťanské skupiny :PREJ: z Oder moderní křesťanská hudba v podání chválící skupinky Českobratrské církve evangelické z Oder, která pravidelně slouží při nedělních...

Losování veršů pro rok 2017

Verše 2017

01.01.2017 22:28
Sbor: Kdo miluje napomenutí, miluje poznání, kdežto kdo domluvy nenávidí, je tupec. Přísloví 12:1 Sbor ve Fulneku: Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista dal, abyste osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal a jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu. Efezským 1:18 Staršostvo: Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 1.Janova 1:9 Skotsko: Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Efezským 1:3 Mládež: My máme v Boha radostnou důvěru, že nás vyslyší, když ho prosíme o něco, co je shodné s jeho vůlí. 1.Janova 5:14 K. S. Benjamin: Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou a já s vámi nenaložím zle. Jeremiáš 25:6 Tábor: Vysvoboď mě, ať nejsem zahanben, vždyť se utíkám k tobě. Žalm 25:20 Nedělní škola: Já jsem...
Záznamy: 1 - 1 ze 1

90. narozeniny bratra Škrabánka 25.9. 2016

Tábor Expedice Immanuel 2015

Klub předškolních dětí